Series 1 50162

Name Variation Picture Value

01 Camaro ZL-1

White Rims & Tires

$20-30

68 Chevelle Yenko SS

White Rims & Tires

$20-30

67 Chevelle SS

White Rims & Tires

$20-30

65 Nova SS

White Rims & Tires

$20-30

67 Nova SS

White Rims & Tires

$20-30

69 Impala Convertible

White Rims & Tires

$40-50

69 Impala  Soft Top (White)

White Body

$50-75