Indy 500 402-01

Name Variation Picture Value

Silverado Utility

White Tires & Base

$15-20

Silverado Oil Dry

White Tires & Base

$15-20

Official Fire Truck

White Tires & Base

$15-20

Silverado Utility Colored

White Tires & Base

$15-20

Silverado Oil Dry Colored

White Tires & Base

$15-20

Official Fire Truck Colored

White Tires & Base

$15-20

Brickyard 400 402-02

Name Variation Picture Value

Silverado Utility

White Rims & Base

$15-20

Silverado Oil Dry

White Rims & Base

$15-20

Official Fire Truck

White Rims & Base

$15-20

Tahoe Utility Vehicle

White Rims & Base

$15-20