Series 1 392-01

Name Variation Picture Value

Mountain Dew

White Rims

$15-25

Pez

White Rims

$15-25

Fruit Loops

White Rims

$15-25

Tootsie Roll

White Rims

$15-25

Series 2 392-02

Name Variation Picture Value

Hawaiian Punch

White Rims

$15-25

Hooker Headers

White Rims

$15-25

Johnny Lightning

White Rims

$15-25

Three Stooges

White Rims

$15-25

McDonalds

White Rims

$15-25

Hershey’s

White Rims

$15-25

Series 3 392-03

Name Variation Picture Value

Rice Krispies

White Rims

$20-30

Dots

White Rims

$20-30

Mooneyes

White Rims

$20-30

Alvin-Chipmunks

White Rims

$20-30